[ការអធិប្បាយ] ព្រះជាម្ចាស់ចង់ឱ្យលោកអ្នកមានសេរីភាពពីការខ្វល់ខ្វាយ by គ្រូគង្វាល ប្រីយ៍ សុក័ន្ធ

25 Views
cambodia
cambodia
07/30/22

#ការអធិប្បាយ 설교
설교제목: ព្រះជាម្ចាស់ចង់ឱ្យលោកអ្នកមានសេរីភាពពីការខ្វល់ខ្វាយ
본문: ម៉ាថាយ ៦:២៥
설교자: គ្រូគង្វាល ប្រីយ៍ សុក័ន្ធ
교회: ក្រុមជំនុំសេរីភាពថ្មី

#ការអធិប្បាយ #MissionCambodia #MereTV

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next