[ការអធិប្បាយ] ព្រះអម្ចាស់គឺជាទីពឹងជ្រក ជាបន្ទាយ ហើយជាព្រះដែលខ្ញុំទុកចិត្ត by គ្រូគង្វាល មូនឆាន់ស៊ីក

21 Views
cambodia
cambodia
07/30/22

설교제목: ព្រះអម្ចាស់គឺជាទីពឹងជ្រក ជាបន្ទាយ ហើយជាព្រះដែលខ្ញុំទុកចិត្ត
본문: ទំនុកដំកើង ៩១:១-៧
설교자: គ្រូគង្វាល មូនឆាន់ស៊ីក

#ការអធិប្បាយ #KhmerSermon #MereTV #MissionCambodia

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next