[មេរៀនទី ២] Lesson 2.3 កិច្ចការផ្ទះ

1 Views
cambodia
cambodia
07/08/22

១. បំពេញចន្លោះមេរៀន (មេរៀនទី ៣)
២. ចងចាំ ការផ្សាយដំណឹងល្អយ៉ាងខ្លី ទី១ ផ្នែកសេចក្ដីផ្ដើម និង ដំណឹងល្អ
៣. ចងចាំ សៀវភៅជំនួយក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ ផ្នែកសេចក្ដីផ្ដើម
     (គ្រូបង្រៀនត្រូវតែពន្យល់ពីរបៀបដែលត្រូវចងចាំសេចក្ដីផ្ដើម)
៤. ជួបដៃគូអធិស្ឋាន

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next