[មេរៀនទី ៣] Lesson 03 ទំនាក់ទំនងដើម្បីមិត្តភាព

11 Views
cambodia
cambodia
07/08/22

១. សេចក្ដីផ្ដើម

២. គោលដៅធំនៃសេចក្ដីផ្ដើម

៣. ផ្នែក ៣ ដំបូង នៃសេចក្ដីផ្ដើម

ការនិយាយសំណេះសំណាល
សួរពីសាវតាជំនឿរបស់គេ
ទីបន្ទាល់ក្រុមជំនុំ ឬចំណាប់អារម្មណ៍   

៤. វិញ្ញាសា (ចម្លើយ)

Go to Our Course
https://class.atoz.ai/courses/evangelism-explosion

Created by Merelog
https://www.merelog.com

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next