[មេរៀនទី ១០] Lesson 10 បណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជឿថ្មីឲ្យក្លាយជាសិស្ស

23 Views
cambodia
cambodia
07/08/22

10.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
10.2 មេរៀនទី ១០ «បណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជឿថ្មីឲ្យក្លាយជាសិស្ស»
10.3 កិច្ចការផ្ទះ
10.4 រៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)


Go to Our Online Course:
https://class.atoz.ai/courses/evangelism-explosion

Created by Merelog
https://www.merelog.com

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next