[ការអធិប្បាយ] តើការលះបង់ដ៏រស់គឺជាអ្វី?(រ៉ូម ១២:១-៨) by គ្រូគង្វាល ស៊ុន សុខា

26 Views
cambodia
cambodia
07/30/22

តើការលះបង់ដ៏រស់គឺជាអ្វី?(រ៉ូម ១២:១-៨)
by គ្រូគង្វាល ស៊ុន សុខា (ព្រះវិហារជំនឿក្រាំងអង្រ្កង)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

📺 Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)

📢 YouTube Subscribe (https://atoz.ai/Gdjra)

▶ Official wowdojo page: https://wowdojo.com/meretv
▶ Contact Us: holytasks@gmail.com

#OnlineWorship #MissionCambodia #MereTV #ការអធិប្បាយ #ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត #កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអា #순전한티비 #캄보디아교회 #캄보디아예배 #캄보디아선교 #캄보디아온라인예배 #랜선교회 #랜선예배 #캄보디아어예배

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next