[ការអធិប្បាយ] អ្នកដឹកនាំគឺជាការហុចបន្ត by គ្រូគង្វាល ស៊ុន សុខា (២ធីម៉ូថេ ១:១-១៤)

22 Views
cambodia
cambodia
07/30/22

#ការអធិប្បាយ 설교
설교제목: អ្នកដឹកនាំគឺជាការហុចបន្ត
본문: ២ធីម៉ូថេ ១:១-១៤
설교자: គ្រូគង្វាល ស៊ុន សុខា
교회: ព្រះវិហារជំនឿក្រាំងអង្រ្កង

#ការអធិប្បាយ #MissionCambodia #MereTV

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next